image_1

Neuropsychologische behandeling / begeleiding


Download hier de folder Neuropsychologische Begeleiding bij MCI en dementie.
Download hier de folder Neuropsychologische Behandeling NAH

Adolescenten, volwassenen en ouderen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mild cognitive impairment (MCI), (jong-)dementie of andere neurodegeneratieve aandoeningen, ADHD of long-covid kunnen bij Praktijk Neuropsychologie terecht voor neuropsychologische behandeling/begeleiding. Deze kan gericht zijn op de cognitieve, maar ook op emotionele, sociale en/of gedragsmatige problemen ten gevolge van de hersenaandoening, met als doel het zo goed mogelijk leren omgaan met deze problemen.

Cognitieve revalidatie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Op basis van het neuropsychologisch profiel en subjectieve klachten die de persoon met NAH ervaart in het dagelijks leven wordt samen met hem/haar gekeken naar mogelijkheden om deze problemen te verminderen of te verlichten. De nog aanwezige, sterke vaardigheden worden hierbij zoveel mogelijk ingezet. Methoden die hierbij gebruikt worden zijn

Psycho-educatie: voorlichting over cognitieve functies in het algemeen, over het individuele cognitieve functioneren en over het gebruik van hulpmiddelen en strategieën

Omgevingsstructurering: tips voor het structureren van de omgeving of van het gedrag van mensen in de omgeving

Cognitieve training: aanleren van vaardigheden waardoor (de gevolgen van) cognitieve stoornissen kunnen worden verminderd. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen functietraining, compensatietraining en strategietraining.

Naast de sessies bij de neuropsycholoog zelf kan de patiënt thuis verder aan de slag via o.a. een online revalidatieprogramma waarin verschillende thema's aan bod kunnen komen zoals bv:
- beperkte belastbaarheid
- tragere informatieverwerking
- concentratie- en geheugenproblemen
- problemen met plannen en organiseren

Milde cognitieve problemen (MCI)

Met het ouder worden kan iedereen wat meer gaan vergeten of wordt het moeilijker om bv. bepaalde problemen op te lossen. Soms zijn deze problemen ernstiger dan verwacht, maar niet zo ernstig dat er sprake is van dementie. We spreken dan van milde cognitieve problemen, of mild cognitive impairment (MCI).

Cognitieve revalidatie bij MCI kan bestaan uit:
- Psycho-educatie: Uitleg over MCI, de hersenen, de werking van het geheugen, de probleemoplossing
- Trainen van aandacht en geheugen
- Aanleren van hulpmiddelen en strategieën

(Jong-)dementie

Ook in de beginfase van (jong-)dementie kan cognitieve revalidatie worden ingezet waar mogelijk. Hierbij denken we dan vooral aan het aanleren van compensatiestrategieën. Wanneer de ziekte vordert kunnen onze neuropsychologen u en uw familie bijstaan in het verwerken van het verlies van vaardigheden en het leren omgaan met de uitdagingen die deze ziekte met zich meebrengt. Zie verder bij psychologische begeleiding.

Psychologische begeleiding

Niet-aangeboren hersenletsel


Een hersenletsel heeft vaak een enorme impact op het leven en kan gevoelens van wanhoop, boosheid, angst en verdriet oproepen. Onze neuropsychologen staan patiënten bij in het proces van verliesverwerking, acceptatie en aanpassing aan de nieuwe realiteit. Ze gaan samen met u op zoek naar een efficiënte manier om met moeilijke gedachten en emoties om te gaan en naar een manier om uw doelen (terug) vorm te geven. U krijgt hiervoor verschillende tools aangereikt (o.a. via een online trainings-app) waarmee u ook thuis verder aan de slag kunt.

MCI en dementie

De diagnose van dementie krijgen kan gezien worden als een verliessituatie die met heel wat uitdagingen en gevoelens gepaard gaat, denk bijvoorbeeld ook maar aan de impact op het gezinsleven. Als het alleen of met de hulp van uw omgeving moeilijk is om hieruit te geraken, kan psychologische begeleiding helpend zijn.

U kan bij ons terecht voor individuele en systeemgesprekken.

Een eerste gesprek is geheel vrijblijvend en is vooral gericht op kennismaken, beluisteren van uw verwachtingen en toelichten van onze werkwijze. Aan het einde van dit gesprek bekijken we samen of we al dan niet met de therapie zullen starten (Is er een klik met onze psycholoog? Is zij de geschikte persoon om u te begeleiden?). Tijdens de sessies willen we een veilig kader bieden, waarbij enerzijds uw klachten verkend worden, maar ook uw sterktes. Er wordt ruimte gemaakt om te luisteren naar uw verhaal en we bekijken samen wat u wil behouden en wat u wil veranderen. Uw veranderingswens en hulpvraag worden beluisterd en we proberen deze te vertalen naar doelstellingen. We gaan samen op zoek naar hoe we hier stap voor stap mee aan de slag kunnen gaan.

U bepaalt zelf het tempo van de therapie en met welke regelmaat u wenst te komen. De duur van de begeleiding is daarom moeilijk in te schatten, deze is afhankelijk van verschillende factoren en dit beslist u uiteraard ook zelf. We proberen zoveel mogelijk zorg op maat te bieden door de begeleiding af te stemmen op wat u als persoon nodig heeft. Verder is het voor ons belangrijk om te weten dat wat we samen doen, ook werkt en voor u zinvol is. Daarom zal het verloop van de begeleiding regelmatig geëvalueerd worden.

Omgangsadvies

Voor de naasten van personen met NAH, MCI of (jong-)dementie is het soms moeilijk om te weten hoe men best omgaat met de aandachts- en geheugenproblemen en het veranderde gedrag. Onze neuropsychologen kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Het neuropsychologisch onderzoek vormt hierbij meestal de basis voor het eerste gesprek. Afhankelijk van de specifieke neuropsychologische sterktes en zwaktes kan advies op maat worden gegeven. In vervolggesprekken kan geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.

Samenwerking ergotherapeut

Om de behandeling voor personen met cognitieve problemen zo goed mogelijk af te stemmen op individuele noden en zelfstandigheid van ieder persoon te optimaliseren werken we waar nodig samen met ergotherapeute Lien Weyen.

Kostprijs

Er wordt een tarief gehanteerd van 65€ per sessie (50 min). Voor begeleidingen aan huis wordt er een forfaitaire verplaatsingsvergoeding aangerekend van 30€/uur voor het heen- en terugtraject. Huisbezoeken kunnen enkel indien het voor de persoon niet mogelijk is om zich naar de praktijk te verplaatsen.

Indien er in overleg met u beslist wordt om via online revalidatietools te werken wordt een éénmalige kost aangerekend voor de opstart van deze tool.
Soms wordt er gewerkt met werkboeken die door u kunnen aangekocht worden.

Betaling kan contant, via bancontact, payconiq of via de bancontactapp, die u gratis kan downloaden op uw smartphone.

Tussenkomst Ziekenfonds

Momenteel is er nog geen algemene terugbetaling voor klinisch psychologische prestaties. Sommige mutualiteiten voorzien in bepaalde situaties een gedeeltelijke terugbetaling. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij uw mutualiteit.

Annulatievoorwaarden

Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan minstens 24 uur op voorhand te verwittigen via telefoon of e-mail. Indien u laattijdig annuleert of niet komt opdagen, wordt er een tarief aangerekend van 40€, tenzij u over een doktersattest beschikt.
Dank voor uw begrip.