image_1

Onze logopediste Hannelore werkt zowel met kinderen als volwassenen met volgende klachten:

- Neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen
- Andere neurogene communicatiestoornissen
- Stemproblemen
- Leerproblemen
- Spraak- en taalproblemen bij ontwikkelingsstoornissen

Onderaan deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Verloop

Aanmelding

Een aanmelding verloopt telefonisch of via mail en kan op eigen initiatief of na verwijzing door de school, het CLB, een arts of andere hulpverlener.

Intakegesprek

In een eerste gesprek gaan we het probleem in kaart brengen. Daarnaast overlopen we de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en de eventueel de mogelijkheden tot terugbetaling.

Wat neemt u best mee?


  • Een voorschrift voor het opmaken van een logopedisch aanvangsbilan. Dit wordt opgemaakt door een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts)
  • 3 kleefbriefjes van het ziekenfonds
  • Eventuele documenten of verslagen die relevant kunnen zijn voor het in kaart brengen van de problematiek (vb. rapporten, doorverwijsbrieven, verslagen van andere disciplines)

Diagnostisch onderzoek

Door een diagnostisch onderzoek krijgen we een gedetailleerder beeld van de problematiek. Op basis van de resultaten en de observaties kunnen we besluiten of therapie al dan niet nodig is. Het onderzoek kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen.

Adviesgesprek

In een adviesgesprek overlopen we de resultaten van het onderzoek en kunnen we een advies formuleren. Indien logopedische therapie is aangewezen, bespreken we de behandeldoelen. Er wordt een logopedisch verslag, een aanvangsbilan, opgesteld.

Aanvraagprocedure

U gaat met het aanvangsbilan naar de geneesheer-specialist om een voorschrift te verkrijgen voor de logopedische behandeling. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, bezorgen wij de nodige documenten aan het ziekenfonds. Na een evaluatie van de aanvraag, worden wij schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing omtrent de terugbetaling.

Behandeling

Aan de hand van het behandelplan starten we de logopedische therapie. De therapie vindt plaats in de praktijk te Pelt. Indien het fysiek niet mogelijk is om tot in de praktijk te komen, is het mogelijk om de therapie thuis te volgen. Hierbij wordt een kilometervergoeding aangerekend (zie tarieven).

Tarieven

Tarief Terugbetaling Remgeld
Aanvangsbilan (per 30 min.) €40,54 €19,15 €21,39
Evolutiebilan €66,80 €27,21 €39,59
Logopedische therapie (30min.) €33,40 €17,13 €16,27
Logopedische therapie (60min.) €67,07 €34,42 €32,65
Extra onkosten huisbezoeken €0,50/km / /

Terugbetaling is enkel mogelijk voor behandelingen die in aanmerking komen voor de verplichte verzekering. De terugbetalingstarieven zijn afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten en kunnen dus lichtjes afwijken.

Annulatievoorwaarden

Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan ten laatste 24u op voorhand af te melden via telefoon of e-mail. Indien u niet tijdig afmeldt of niet komt opdagen, wordt de sessie volledig aangerekend.

Indicaties voor diagnostiek en behandeling

Neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen

Neurogene taalproblemen

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel. Het spreken, begrijpen, lezen en/of schrijven is mogelijks verstoord. Het probleem stelt zich bij het uiten of begrijpen van gesproken of geschreven taal en niet bij het denken. Er bestaan verschillende vormen afasie. Het getroffen gebied in de hersenen bepaalt welke kenmerken tot uiting komen. Mogelijke kenmerken zijn: woordvindingsproblemen, verkeerde woorden uiten, problemen met begrijpen. Afasie heeft een grote impact op de zelfredzaamheid, het welbevinden en het contact met de omgeving. Daarom zal er naast het onderzoek en de behandeling van de cliënt ook aandacht geschonken worden aan begeleiding van de directe omgeving van de cliënt.

Neurogene spraak

Neurologische spraakstoornissen worden veroorzaakt door beschadigingen in het zenuwstelsel.

Bij Dysartrie zorgt dit voor een verstoring in de werking van de spieren die nodig zijn bij het ademen en stemgeven en spieren die zorgen voor uitspraak. Dit kan het gevolg zijn van een CVA, hersentumor, spierziekten of andere neurologische aandoeningen. Binnen de logopedie gaan we na hoe de spieren functioneren bij het spreken en gaat we aan de slag om de verstaanbaarheid en de algemene communicatie te verbeteren.

Bij Verbale apraxie ontstaan er problemen bij de spraakproductie ten gevolge van een hersenletsel. De verstoring zit niet in de spieren, maar in de aansturing van de spieren vanuit de hersenen. Binnen de logopedie trachten we de spraak terug op gang te brengen of, indien dit niet mogelijk is, op zoek te gaan naar een alternatieve manier om algemene communicatie te behouden.

Spraakstoornissen kunnen ook veroorzaakt worden door degeneratieve ziektebeelden zoals de ziekte van Parkinson, MS, e.a..

Slikproblemen

Slikstoornissen kunnen op alle leeftijden voorkomen. Neurogene slikproblemen kunnen voorkomen als gevolg van een hersenletsel, een degeneratieve stoornis of andere onderliggende problemen. Er kan zich een probleem stellen in één of meerdere fases van het slikproces. Mogelijke problemen die zich kunnen stellen zijn:
- Onvolledige mondsluiting
- Onvermogen om te kauwen
- Slechte tongbeheersing
- Speekselverlies
- Voedsel blijft lang in de mond
- Geen voedselbolus kunnen vormen of deze niet naar achter kunnen brengen
- Eten of drinken komt in de neus
- Voedsel wordt terug uit de mond geduwd
- Herhaald slikken om de bolus te kunnen transporteren
- Vertraagde of overdreven slikreflex
- Pijn bij slikken
- Voedsel in de luchtweg door onvoldoende afsluiting van strottenklepje
- Reflux

In samenwerking met de NKO-arts of radioloog wordt het slikprobleem in kaart gebracht. Indien therapie aangewezen is, bekijken we de mogelijkheden om de voedingssituatie veilig en zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Dit kan door revalidatie van een verstoorde werking bij het slikken of door bepaalde compensaties toe te passen.

Andere neurogene communicatiestoornissen

Communicatie kan om verschillende redenen verstoord zijn: ten gevolge van een degeneratieve stoornis, een hersentumor, cerebrale parese, e.d.. Naast de spraak, taal en het slikken zijn ook de cognitieve gevolgen van groot belang. Daarom worden concentratie, aandacht en geheugentaken mee opgenomen in de logopedische therapie. In sommige gevallen kan het gebruik van ondersteunende communicatie een grote hulp bieden in het dagelijkse leven van de cliënt. De juiste ondersteuning vinden en leren gebruiken is hierbij van uiterst belang.

Stemproblemen

Stemproblemen kunnen voorkomen bij zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Mogelijke klachten kunnen zijn:
- De stemkwaliteit is ruw, hees, schor of luchtig
- Het stemvolume is beperkt
- Spreken is vermoeiend of geeft pijnklachten
- De stem valt plots weg

De oorzaken van stemproblemen kunnen liggen bij het stemorgaan zelf of kan een gevolg zijn van de manier waarop een stem gebruikt wordt. In samenwerking met de NKO-arts wordt het stemprobleem in kaart gebracht. Vervolgens gaan we aan de slag om het stemgedrag te verbeteren. Dit doen we door een goede stemhygiëne te ontwikkelen, slechte stemgewoontes af te leren, goede gewoontes aan te leren en een juiste stem- en spreektechniek aan te leren. Dit alles op maat van de cliënt.

Leerproblemen

Sommige kinderen ervaren moeilijkheden bij het lezen, schrijven en/of rekenen op school. Deze kinderen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedie. Mogelijks hebben kinderen een achterstand opgelopen die door middel van logopedie kan ingehaald worden. Wanneer er toch hardnekkige problemen blijven, kan er sprake zijn van een leerstoornis. We spreken van een leerstoornis wanneer een kind een significante achterstand heeft bij het lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) of het rekenen (dyscalculie). Deze achterstand mag niet te verklaren zijn door andere oorzaken zoals een lager IQ, ADHD, e.a..

Spraak- en taalproblemen bij ontwikkelingsstoornissen

Spraakontwikkeling

Een spraakontwikkelingsstoornis doet zich voor wanneer een kind in zijn ontwikkeling spraakklanken verkeerd of helemaal niet uitspreekt. Het kind gaat bepaalde klanken weglaten, vervangen of vervormen. Wanneer de spraakontwikkeling duidelijk achter loopt ten opzichte van de gemiddelde leeftijdsgenoten, spreken we van een vertraagde spraakontwikkeling. Daarnaast kunnen ook afwijkende mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen of tongpersen een aanleiding geven tot een spraakstoornis.

Taalontwikkelingsproblemen

Tijdens de taalontwikkeling kunnen er problemen opduiken. De taalontwikkeling is vertraagd wanneer zowel spreken als begrijpen trager ontwikkelen. Wanneer een van de twee goed ontwikkelt en de andere minder goed, spreken we van gestoorde taalontwikkeling. Soms is er een duidelijke oorzaak voor het taalprobleem zoals een verminderd gehoor, ADHD of autisme. Indien er geen oorzaak is, spreken we van een specifiek taalprobleem. Aan de hand van taaltesten worden de taalproductie, het taalbegrip en de communicatievaardigheden in kaart gebracht. Om de taalontwikkeling zo goed mogelijk te laten evalueren, wordt naast de logopedische therapie met het kind ook met de directe omgeving gekeken naar mogelijkheden om de taalstimulatie te optimaliseren.